Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Egzaminy
 1. Zgłaszanie osób na egzaminy.
  1. Zgłoszenie - przyjmowane jest na podstawie wypełnionego Wniosku o sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych.
  2. Druki wniosków wraz z tematyką danego egzaminu można:
   • pobrać ze strony internetowej stowarzyszenia (druki do pobrania TUTAJ) lub
   • otrzymać od przedstawicieli Komisji Kwalifikacyjnych:
    • Sekretarza Komisji(Jan Bochenek)- tel. 602 641 894,
    • Przewodniczącego Komisji(Ryszard Pikul) - tel. 783 293 979.
  3. Wypełnione wnioski wraz z dołączonym dowodem wpłaty należy:
   • przesłać listem poleconym na adres pocztowy stowarzyszenia: 32-602 Oświęcim, ul. Chemików 1/E-56 p.3 lub
   • przekazać przedstawicielom Komisji Kwalifikacyjnej.
 2. Opłaty za przeprowadzenie egzaminu.
  1. Za przeprowadzenie egzaminu na stwierdzenie posiadania kwalifikacji pobierane są opłaty egzaminacyjne w wysokości 10 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy, obowiązującego w dniu złożenia wniosku - zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz.U.2003.89.828 z póŸniejszymi zmianami.
  2. Od 1 stycznia 2021 roku opłata ta wynosi 280 zł/wniosek (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. - Dz.U. 2019 poz. 1778).
  3. Należność tę należy uiścić przed złożeniem wniosku na konto SITPChem Oddział Oświęcim nr:PKO BP SA 68 1020 2384 0000 9202 0009 0555z zaznaczeniem 'Egzamin w Komisji nr 378 ds. urządzeń GRUPY 1' i podaniem nazwiska wnioskodawcy lub osoby egzaminowanej.
 3. Terminy przeprowadzenia egzaminów.
  1. Egzaminy odbywają się w drugą środę danego miesiąca - godz. 15.30;
  2. Uwaga: w przypadku zgłoszenia większej grupy pracowników przez jednego Zleceniodawcę termin egzaminu może zostać ustalony indywidualnie zprzedstawicielami Komisji Kwalifikacyjnej.
 4. Miejsce przeprowadzania egzaminów.
  1. Siedziba Zarządu Oddziału Oświęcim SITPChem - Oświęcim, ul. Chemików 1/E-56 p.3
  2. Uwaga: w przypadku zgłoszenia większej grupy pracowników egzaminy mogą zostać zorganizowane w siedzibie Zleceniodawcy.
 5. Kontakt.
  • Sekretarz Komisji (Jan Bochenek) - tel. 602 641 894,
  • Przewodniczący Komisji (Ryszard Pikul) - tel. 783 293 979.
  • e-mail: SITPChemOsw@wp.pl