Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Informacje Ogólne

Komisja Kwalifikacyjna nr 457

I. Informacje ogólne.

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U.2006.89.625 j.t. z pózniejszymi zmianami)

oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.03.89.828

z pózniejszymi zmianami) została powołana przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników

Przemysłu Chemicznego Oddział Oswiecim:

KOMISJA KWALIFIKACYJNA nr 457

do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy zwiazanych z DOZOREM oraz EKSPLOATACJA urzadzen, instalacji i sieci energetycznych

wymienionych w Grupie 2 – punkty nr

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 załacznika nr 1 do powołanego wyżej rozporzadzenia.

Grupa nr 3 – punkty nr 3,4,5,6,7,8,10 załacznika nr 1 do powołanego wyżej rozporzadzenia

Przewodniczacy Komisji:……… Pan Jan Socha.

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Pan Marek Sworzeniowski.

II. Warunki organizacji egzaminów:

2. Zgłoszenie.

Przyjmowane jest na podstawie wypełnionego Wniosku o sprawdzenie wymagan kwalifikacyjnych. Druki wniosków wraz z tematyka danego egzaminu można:

a) Siedziba Zarządu Oddziału Oświęcim SITPChem - Oświęcim, ul. Chemików 1/E-56 p.3

b) pobrać ze strony internetowej SITPChem.

http://sitpchem.synthosgroup.com – zakładka – uprawnienia energetyczne E i D.

c) otrzymać od przedstawicieli Komisji Kwalifikacyjnych:

- Jan Socha - ………………-. tel.kom. 881-010-808,

- Marek Sworzeniowski - tel.kom.783 294 099.

Wypełnione wnioski wraz z dołaczonym dowodem wpłaty należy:

a) przekazać przedstawicielom Komisji Kwalifikacyjnej

b) przesłać pocztą e-mail na adres – e-mail: sitpchem.osw457@wp.pl

3. Opłata za egzamin.

Za przeprowadzenie egzaminu na stwierdzenie posiadania kwalifikacji pobierane są od osób kierujących wniosek opłaty egzaminacyjne w wysokości 10 % najniższego wynagrodzenia za prace pracowników, ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące sie eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

– Dz.U.2003.89.828 z późniejszymi zmianami).

W chwili obecnej opłata ta wynosi 280 zł/osoby.

Należność tę należy uiścić przed złożeniem wniosku na konto SITPChem Oddział Oswiecim nr: PKO BP SA 68 1020 2384 0000 9202 0009 0555 z zaznaczeniem „Egzamin w Komisji nr

457 ds. urządzeń GRUPY 2 lub 3” i podaniem nazwiska wnioskodawcy / osobyegzaminowanej.


4. Terminy przeprowadzenia egzaminów.

Egzaminy odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca – od godz. 15.30 do 17.00.

Uwaga: w przypadku zgłoszenia większej grupy pracowników przez jednego Zleceniodawcętermin egzaminu może zostac ustalony indywidualnie z przedstawicielem Komisji wymienionym w punkcie 2.

5. Miejsce przeprowadzania egzaminów - do ustalenia z przewodniczacym komisji.

Uwaga: w przypadku zgłoszenia wiekszej grupy pracowników przez jednego Zleceniodawcęegzaminy mogą zostać zorganizowane w siedzibie Zleceniodawcy.

6. Informacje dodatkowe.

Oferujemy również przygotowanie pracowników do egzaminu kwalifikacyjnego w formie konsultacji do samokształcenia kierowanego lub kursu przygotowawczego (dla większej liczby osób) przeprowadzanego na podstawie przysłanego pisemnego zgłoszenia wraz z wypełnionym Wnioskiem o sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych.

Termin, miejsce i koszt konsultacji do samokształcenia lub kursu przygotowawczego do uzgodnienia z przedstawicielami Komisji Kwalifikacyjnej wymienionych w punkcie 2.