Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Informacje Ogólne
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (skrót SITPChem) jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną. Siedzibą władz naczelnych jest m. st. Warszawa. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. SITPChem ma prawo powoływania oddziałów.

Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Oświęcimiu powstał w 1947 r. Obecnie liczy ok. 230 członków zrzeszonych w 9 kołach z Synthos S.A., Synthos Dwory Sp. z o.o., ZAiP Aprochem, Solwent Wistol S.A., Chemoservis-Dwory S.A. oraz Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Oświęcim.

SITPChem jest nowoczesnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, którego statutowymi celami są między innymi:

 • Integracja zawodowa i społeczna członków oraz tworzenie i utrzymywanie więzi między społecznością techniczną z wszelkimi władzami, instytucjami i organizacjami
 • Udzielanie wszechstronnej pomocy członkom SITPChem w zakresie rozwoju i rozwiązywania problemów zawodowych
 • Szerzenie wiedzy i kultury technicznej
 • Pobudzanie aktywności członków na rzecz rozwoju przemysłu chemicznego, wspieranie działalności innowacyjnej oraz na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Główne działania programowe to:

 • Organizowanie sympozjów, konferencji naukowych, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych
 • Współdziałanie w ustalaniu i stosowaniu norm, przepisów i warunków technicznych oraz w ich nowelizacji.
 • Organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego
 • Organizowanie działalności szkoleniowej i wydawniczej
 • Pełnienie roli doradczej i opiniodawczej w zakresie rozwoju przemysłu chemicznego oraz postępu technicznego
 • Samopomoc koleżeńska udzielanie pożyczek i zapomóg
 • Prowadzenie przewodów specjalizacji zawodowej inżynierów i techników oraz nadawanie stopni specjalizacji i zawodowej
 • Prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu energetyki i elektrotechniki
 • Popieranie i rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości oraz działalności innowacyjnej