Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: Listopad 2006
30.11.2006r.
\'Paliwa i surowce chemiczne w Oświęcimiu\'

'Paliwa i surowce chemiczne w Oświęcimiu' - to nazwa programu naukowo-technicznego zainicjowanego i realizowanego przez Oświęcimski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Jednym z podstawowych celów programu jest przedstawienie kompleksowych informacji dotyczących nowoczesnych technologii pozyskiwania surowców chemicznych, paliw i energii z węgla oraz surowców odnawialnych, ułatwienie nawiązania kontaktów technicznych i pozyskiwania partnerów biznesowych.
Program adresowany jest do przedstawicieli zakładów przemysłowych, lokalnych władz samorządowych, oraz przedstawicieli firm zainteresowanych podjęciem współpracy i działań inwestycyjnych.
Inauguracją programu było seminarium naukowo-techniczne pt. 'Ekologiczne i ekonomiczne aspekty pozyskiwania surowców chemicznych, paliw i energii z węgla i bio-surowców', które odbyło się w dniu 24 listopada br. w Klubie Technika NOT. Obrady otworzył prezes Zarządu Oddziału SITPChem - Adam Tarniowy, natomiast słowo wstępne do zgromadzonych gości wygłosił pan Rafał Darski - prezes Energetyki Dwory - generalnego sponsora seminarium.
Pierwszy referat plenarny wygłosił dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, pan Marek Ściążko. Referat nosił tytuł: 'Analiza efektywności zgazowania węgla połączonego z usuwaniem ditlenku węgla'. Referat obejmował szerokie spektrum zagadnień związanych z energochemiczną przeróbką węgla. Słuchacze mieli m.in. możliwość zapoznania się z przemysłowymi metodami zgazowania węgla, z uwarunkowaniami ekonomicznymi różnych wariantów przeróbki węgla na paliwa ciekłe, surowce chemiczne i energię, zaprezentowane zostały również aktualnie funkcjonujące instalacje produkcyjne, m.in. firmy Sasol w RPA.
Kolejny referat plenarny dotyczył rynku paliw płynnych w Polsce i został wygłoszony przez pana Jacka Cwetlera - dyrektora Polskiej Izby Paliw Płynnych w Warszawie. Prezentowane w referacie problemy koncentrowały się na możliwościach i kierunkach rozwoju rynku paliw płynnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rynku paliw alternatywnych takich jak biopaliwa.
Zaprezentowany został również profil działania oraz perspektywy rozwoju firmy Energetyka Dwory Sp. z o.o. - prezentacji firmy dokonał dyrektor d.s. technicznych tej firmy pan Bogusław Brandys.
W dyskusjach plenarnych przewijały się zagadnienia dotyczące perspektyw rynku paliw w Polsce oraz możliwości uruchomienia w Polsce pilotażowej instalacji do przeróbki węgla - tu istotny głos w dyskusji należał do Posła na Sejm RP pana Stanisława Rydzonia, który zaprezentował stanowisko Ministra Gospodarki w sprawie lokalizacji w rejonie Oświęcimia zakładu zgazowania węgla. W stanowisku tym zawarto m.in. stwierdzenie iż : "... zasadne jest rozważenie koncepcji polegającej na lokalizacji procesu zgazowania węgla przy kopalni i przesył rurociągiem wstępnie oczyszczonego półproduktu do Firmy Chemicznej Dwory S.A. w Oświęcimiu, gdzie odbywałby się proces produkcji paliw i materiałów pochodnych ...".
Ogółem w seminarium wzięło udział ponad 40 osób, wśród nich posłowie na Sejm RP Stanisław Rydzoń i Janusz Chwierut, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, oraz przedstawiciele krajowych firm z branży elektro-energetycznej oraz chemicznej.
Wsparcia finansowego dla przedsięwzięcia udzieliły firmy PPUH "Solvent-Dwory" Sp. z o.o., SIEMENS Sp. z o.o. oraz Energetyka Dwory Sp. z o.o. - jako sponsor generalny. Zarządom tych firm składamy serdeczne podziękowania za wyrażone zainteresowanie programem i zaangażowanie się w jego realizację.
Nad organizacją i przebiegiem seminarium czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: dr inż. Adam Tarniowy, mgr inż. Ryszard Pikul, mgr inż. Stanisława Dąbrowska oraz mgr inż. Bogusław Brandys.
Kolejne seminarium planujemy zorganizować w drugiej połowie stycznia 2007, planowana tematyka seminarium to perspektywy rozwoju rynku węgla kamiennego i biopaliw w Polsce.

Adam Tarniowy, SITPChem
Stanisława Dąbrowska, SITPChem

10.11.2006r.
Walny Zjazd SITPChem w Tarnowie

W dniach 19-21 października obradował w Tarnowie XXVIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. To najwyższe gremium członków naszego stowarzyszenia zbiera się co cztery lata i jest okazją do podsumowania minionej kadencji, wyboru nowych władz oraz wytyczenia nowych strategicznych kierunków działań.
Obrady Walnego Zjazdu to również okazja do uhonorowania wieloletniej działalności członków na rzecz zarówno stowarzyszenia jak i Polskiej Chemii. Najważniejsze statutowe uhonorowanie działalności, przyznawane jedynie przez Walny Zjazd to nadanie godności Członka Honorowego - w tym roku szacowne grono zasłużonych zasiliło dwóch członków naszego Oddziału - koledzy Andrzej Cebulski i Wiesław Bartyzel. Natomiast najwyższe odznaczenie przyznawane przez Zarząd Główny SITPChem, za szczególne zasługi dla przemysłu chemicznego i działalność stowarzyszeniową otrzymali: Wanda Sporysz i Józef Tusiński.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego złożył prezes SITPChem - kol. Jacek Kijeński. Obszerny materiał dotyczący działalności stowarzyszenia w kadencji 2002-2006 został również zamieszczony w październikowych numerach 'Przemysłu Chemicznego' i 'Chemika' (gliwickiego).
W wyniku wyborów, kol. Kijeński został ponownie wybrany na prezesa SITPChem. Do naczelnych władz stowarzyszenia - z naszego Oddziału zostali wybrani: - kol. Mieczysław Ficek i Adam Tarniowy - do Zarządu Głównego, kol. Andrzej Cebulski - do Głównej Komisji Rewizyjnej oraz kol. Wiesław Bartyzel - do Głównego Sądu Koleżeńskiego. Należy podkreślić, iż wszyscy nasi delegaci aktywnie uczestniczyli zarówno w dyskusjach jak i w pracach wszelakich komisji zjazdowych - co niewątpliwie przysparza autorytetu całemu Oddziałowi SITPChem w Oświęcimiu.
W takcie dyskusji zjazdowych poruszano cały szereg problemów związanych zarówno z bieżącą działalnością jak i z planami na przyszłość. Oczywiście nie sposób przedstawić wszystkich wątków dyskusji - było ich zbyt wiele.
Niemniej jednak do najważniejszych poruszonych zagadnień zaliczyć należy:

  • potrzebę intensyfikacji działań na rzecz wzrostu znaczenia kadry inżynieryjno-technicznej skupionej w szeregach stowarzyszenia;
  • konieczność podjęcia działań na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy akademickimi ośrodkami nauki, ośrodkami badań stosowanych oraz przemysłu zarówno w kraju jak i poza jego granicami;
  • zabieganie o napływ i aktywną działalność w strukturach stowarzyszenia młodej kadry chemików.
Istotnym efektem działalności Zjazdu było przyjęcie nowego statutu SITPChem, nowy statut miał w założeniach dostosować naszą działalność do nowych realiów gospodarczych i społecznych kraju - czy spełni pokładane w nim nadzieje pokaże najbliższa przyszłość.
Dwudniowe obrady zakończono przyjęciem obszernej, liczącej 15 punktów Uchwały Walnego Zjazdu.
W Zjeździe uczestniczyło ponad 100 delegatów i członków honorowych z 25 oddziałów, delegatami na zjazd z Oddziału Oświęcim byli: Stanisława Dąbrowska, Wiesław Bartyzel, Bogusław Brandys, Andrzej Cebulski, Andrzej Kram, Ryszard Pikul i Adam Tarniowy.
W zjeździe uczestniczyli również członkowie honorowi - Roman Jurczak i Mieczysław Ficek oraz zaproszeni goście - Wanda Sporysz i Józef Tusiński.


Adam Tarniowy